ALGEMENE VOORWAARDEN UITZENDEN

Artikel 1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.
1.2 Assignmentz: statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3515 ET) Utrecht aan het adres Goeman Borgesiuslaan 77, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 73281581.
1.3 Cao: de cao die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst met de Werknemer.
1.4 Diensten: alle door Assignmentz aan de Inlener dan wel de Intermediair uit hoofde van een
Overeenkomst te leveren diensten.
1.5 Inlenersbeloning: de bij de Inlener geldende beloning voor werknemers in dienst van de
Inlener in een gelijke of gelijkwaardige functie zoals uitgeoefend door een Werknemer,
bestaande uit de navolgende zes loonelementen:
1. Uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
2. De van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan ter
keuze van Assignmentz worden gecompenseerd in tijd en/of geld;
3. Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder
feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
4. Initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de Inlener dan wel de Opdrachtgever van
de Intermediair bepaald;
5. Kostenvergoeding (voor zover Assignmentz deze vrij van loonheffing en premies kan
uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening
van de functie);
6. Periodieken, hoogte en tijdstip als bij de Inlener dan wel de Opdrachtgever van de
Intermediair bepaald.
1.6 Intermediair: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een intermediaire functie verricht bij de
totstandkoming van de arbeidsovereenkomst ex artikel 7:690 BW tussen Assignmentz en
de Werknemer
1.7 Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Assignmentz aan de Inlener dan wel de
Intermediair.
1.8 Opdrachtgever van de Intermediair: de derde partij die middels een overeenkomst van
opdracht de Intermediair in het kader van de uitoefening van het bedrijf opdracht heeft
gegeven één of meer Werknemers aan haar ter beschikking te stellen voor het verrichten van
arbeid onder leiding en toezicht van die derde.
1.9 Inlener: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Assignmentz contracteert c.q. beoogt
te contracteren in het kader van de Terbeschikkingstelling van een of meerdere
Werknemer(s).
1.10 Opdrachtgevertarief: Het door de Inlener dan wel de Intermediair aan Assignmentz
verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per
uur gerekend, tenzij anders vermeld.
1.11 Overeenkomst: iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook tussen een Inlener dan wel een
Intermediair enerzijds en Assignmentz anderzijds, elke wijziging daarvan of aanvulling
daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die
Overeenkomst door Assignmentz.
1.12 Partijen: verwijzing naar Assignmentz en de Inlener dan wel de Intermediair tezamen.
Pagina 2 van 15
1.13 Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een Werknemer door Assignmentz in het
kader van een Overeenkomst, om onder leiding en toezicht van de Inlener dan wel de
Opdrachtgever van de Intermediair arbeid te verrichten.
1.14 Werknemer: iedere natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst ex artikel
7:690 BW in dienst is van Assignmentz.
Artikel 2. Werkingssfeer
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en Overeenkomsten
met Assignmentz. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens voor eventuele nadere
of vervolgovereenkomsten tussen Assignmentz en de Inlener dan wel de Intermediair. De
Inlener dan wel de Intermediair wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk
schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere
algemene voorwaarden van de Inlener dan wel de Intermediair wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene
Voorwaarden bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,
die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of
vernietigde bepaling.
2.4 Indien Assignmentz niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Assignmentz in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving
van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
2.5 Indien Assignmentz bij één of meerdere overeenkomsten met de Inlener dan wel de
Intermediair afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking
tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen Assignmentz en de Inlener
dan wel Intermediair.
Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst
3.1 Alle Offertes van Assignmentz zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door Assignmentz worden herroepen, ook indien de Offerte een termijn voor aanvaarding bevat.
3.2 Assignmentz kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Inlener dan wel de
Intermediair redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, danwel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Er komt pas een Overeenkomst tot stand wanneer de Inlener dan wel de Intermediair de
Offerte van Assignmentz schriftelijk aanvaardt. Indien de Inlener dan wel de Intermediair
mondeling dan wel schriftelijk een opdracht/order plaatst bij Assignmentz zonder dat deze
is voorafgegaan door een Offerte of indien de Offerte (nog) niet door beide Partijen is
ondertekend, dan wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer de
opdracht/order door Assignmentz schriftelijk is bevestigd of wanneer Assignmentz op
verzoek van de Inlener dan wel de Intermediair van start gaat met de uitvoering van de
opdracht/order.
Artikel 4. Duur en beëindiging van de Overeenkomst en de Terbeschikkingstelling
4.1 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Een Overeenkomst
voor bepaalde tijd is de Overeenkomst die wordt aangegaan:
 óf voor een vaste periode;
Pagina 3 van 15
 óf voor een bepaalbare periode;
 óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt;
4.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de
overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis
zich voordoet. Tenzij Assignmentz een andere termijn overeenkomt met de Inlener dan
wel de Intermediair, is de Inlener dan wel de Intermediair gehouden om uiterlijk twee maanden
voordat de Overeenkomst van rechtswege eindigt, Assignmentz schriftelijk mede te delen
of zij een nieuwe Overeenkomst wenst aan te gaan.
4.3 Tussentijdse opzegging van de Overeenkomst voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een tussentijdse opzegmogelijkheid is
overeengekomen, dient de opzegging schriftelijk (dat wil zeggen per brief of per e-mailbericht)
te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij Assignmentz een andere termijn overeenkomst met de Inlener dan wel de Intermediair.
4.4 Een Overeenkomst voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming
van een opzegtermijn van drie maanden.
4.5 Elke Overeenkomst eindigt onverwijld wegens opzegging op het tijdstip dat één van beide
Partijen de Overeenkomst opzegt omdat:
 de andere Partij in verzuim is of;
 de andere Partij haar bedrijfsvoering staakt, een regeling met al haar crediteuren treft,
wordt ontbonden, in liquidatie verkeert en/of haar activiteiten staakt, of;
 de andere Partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft
aangevraagd;
4.6 Indien Assignmentz wegens één van deze gronden opzegt, ligt in de gedraging van Inlener
dan wel de Opdrachtgever van de Intermediair, waarop de opzegging is gebaseerd, het
verzoek van de Inlener dan wel de Opdrachtgever van de Intermediair besloten om de
Terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van Assignmentz voor de schade die de Inlener, de Intermediair en/of de Opdrachtgever van de
Intermediair dientengevolge lijdt/lijden. Ten gevolge van opzegging zullen alle vorderingen van
Assignmentz onmiddellijk opeisbaar zijn.
4.7 Het einde van de Overeenkomst betekent het einde van de Terbeschikkingstelling.
Beëindiging van de Overeenkomst door de Inlener dan wel de Intermediair houdt in het
verzoek van de Inlener dan wel de Opdrachtgever van de Intermediair aan Assignmentz
om de lopende Terbeschikkingstelling(en) te beëindigen tegen de datum waarop de
Overeenkomst rechtsgeldig is geëindigd, respectievelijk waartegen de Overeenkomst
rechtsgeldig is ontbonden.
4.8 Indien Assignmentz de arbeidsovereenkomst met de Werknemer laat ontbinden of een
verzoek indient bij UWV WERKbedrijf ten behoeve van het verkrijgen van toestemming om de
arbeidsovereenkomst op te zeggen, als gevolg van het beëindigen van de
Terbeschikkingstelling, is de Inlener dan wel de Opdrachtgever van de Intermediair gehouden
om Assignmentz ten aanzien daarvan haar volledige medewerking te verlenen. Die
medewerking bestaat onder meer – maar is niet beperkt tot – het overleggen van (verslagen
van) functioneringsgesprekken, ter onderbouwing van de beëindiging noodzakelijke financiële
gegevens en inzicht in het personeelsbestand van de Inlener dan wel de Opdrachtgever van
de Intermediair. De Intermediair is gehouden om de verplichtingen conform dit artikellid op te
nemen in de overeenkomst van opdracht met de Opdrachtgever van de Intermediair.
De Inlener dan wel de Intermediair is tevens gehouden om het Opdrachtgeverstarief te
voldoen tot de datum dat de arbeidsovereenkomst tussen Assignmentz en de Werknemer
rechtsgeldig is geëindigd dan wel is ontbonden.
4.9 De Terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra Assignmentz de
Werknemer niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst van de
Pagina 4 van 15
Werknemer is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten
behoeve van dezelfde Inlener dan wel de Opdrachtgever van de Intermediair. Assignmentz schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de Inlener, de Intermediair en/of
de Opdrachtgever van de Intermediair en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die
de Inlener, de Intermediair en/of de Opdrachtgever van de Intermediair hierdoor lijdt/lijden.
4.10 Beëindiging van een Overeenkomst heeft geen gevolgen voor eventuele andere
Overeenkomsten tussen Assignmentz en Inlener dan wel de Intermediair.
Artikel 5. Informatieverplichting Opdrachtgever
5.1 De Inlener dan wel de Intermediair erkent dat een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst
door Assignmentz in de regel afhankelijk is van juiste en tijdige aanlevering van
documenten en gegevens van de Inlener dan wel de Intermediair, in het bijzonder ten aanzien
van de vaststelling van de Inlenersbeloning. Om de uitvoering van de Overeenkomst zoveel
mogelijk volgens tijdsschema te laten verlopen, verstrekt de Inlener dan wel de Intermediair
daarom tijdig alle benodigdheden aan Assignmentz en verricht de Inlener dan wel de
Intermediair tijdig alle handelingen die Assignmentz nodig heeft voor het uitvoeren van de
Overeenkomst, dan wel waarvan de Inlener dan wel de Intermediair redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder – maar
uitdrukkelijk niet beperkt tot – alle informatie die van invloed kan zijn op de Diensten.
5.2 De Inlener dan wel de Intermediair dient Assignmentz bij het aangaan van de
Overeenkomst te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije
dagen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, opdat Assignmentz deze
omstandigheid indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de
Werknemer. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief
verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de Overeenkomst, dient de Inlener
dan wel de Intermediair Assignmentz onmiddellijk na het bekend worden hiervan te
informeren. Indien de Inlener dan wel de Intermediair nalaat om Assignmentz tijdig te
informeren, is de Inlener dan wel de Intermediair gehouden voor de duur van de
bedrijfssluiting onverkort aan Assignmentz het Opdrachtgeverstarief te voldoen over het
krachtens de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geldende of gebruikelijke aantal uren
en overuren per periode.
5.3 De Inlener dan wel de Intermediair staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid,
deugdelijkheid en rechtmatigheid van de door of namens haar aan Assignmentz verrichtte
handelingen en verstrekte gegevens. De Inlener dan wel de Intermediair staat er tevens voor
in dat zij alle essentiële benodigdheden en handelingen in de zin van lid 1 van dit artikel voor
de opzet en uitvoering van de Overeenkomst heeft verstrekt respectievelijk heeft verricht.
5.4 De Inlener dan wel de Intermediair stelt Assignmentz tijdig en in ieder geval direct bij het
bekend worden op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde
initiële loonsverhogingen.
5.5 De uitvoering van de Overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat de Inlener dan wel de
Intermediair aan voornoemde informatieverplichting en/of leveringsverplichting heeft voldaan.
Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Assignmentz zijn verstrekt, of de noodzakelijke handelingen niet tijdig zijn verricht, heeft Assignmentz het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat alle gegevens
door de Inlener dan wel de Intermediair zijn verstrekt c.q. zijn geleverd, dan wel heeft Assignmentz het recht handelingen te (laten) verrichten die ervoor zorgdragen dat Assignmentz over de hiervoor genoemde benodigdheden beschikt ten behoeve van de uitvoering
van de Overeenkomst waarbij de door Assignmentz te maken kosten voor rekening en
risico komen van de Inlener dan wel de Intermediair.
Pagina 5 van 15
5.6 Indien de Overeenkomst niet meer binnen de overeengekomen termijn kan worden
uitgevoerd, omdat de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig
aan Assignmentz zijn verstrekt, heeft Assignmentz het recht de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade
aan de zijde van de Inlener, de Intermediair en/of de Opdrachtgever van de Intermediair. De
door Assignmentz gemaakte extra uren en/of extra kosten alsmede overige schade van
Assignmentz die is of zou ontstaan doordat de Inlener dan wel de Intermediair niet heeft
voldaan aan de in dit artikel bepaalde informatieverplichting komen volgens de op dat moment
gebruikelijke tarieven voor rekening van de Inlener dan wel de Intermediair.
Artikel 6. Functie en beloning
6.1 Voor aanvang van de Overeenkomst en/of de Terbeschikkingstelling verstrekt de Inlener dan
wel Intermediair de omschrijving van de door de Werknemer uit te oefenen functie alsmede alle
informatie over alle elementen van de Inlenersbeloning (wat betreft hoogte en tijdstip: alleen en
voor zover op dat moment bekend) aan Assignmentz, voor zover dat niet reeds was
verstrekt door de Inlener dan wel de Intermediair op grond van de voorgaande artikelen.
6.2 De beloning van de Werknemer, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en
kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de Cao (daaronder mede begrepen de
bepalingen omtrent de Inlenersbeloning) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks
aan de hand van de door de Inlener dan wel de Intermediair verstrekte functieomschrijving.
6.3 Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet
overeenstemt met de werkelijk door de Werknemer uitgeoefende functie, zal de Inlener dan wel
de Intermediair aan Assignmentz onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende
inschaling aanreiken. De beloning van de Werknemer zal opnieuw worden vastgesteld aan de
hand van de nieuwe functieomschrijving. De functieomschrijving en/of inschaling, kan tijdens de
Overeenkomst worden aangepast, indien de Werknemer op die aanpassing in redelijkheid
aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de Cao en/of de Inlenersbeloning.
Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert Assignmentz de beloning van
de Werknemer én het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De Inlener dan wel de
Intermediair is dit gecorrigeerde Opdrachtgeverstarief vanaf het moment van de uitoefening van
de daadwerkelijke functie aan Assignmentz verschuldigd
6.4 De Inlener dan wel de Intermediair stelt Assignmentz tijdig en ieder geval direct bij het
bekend worden, op de hoogte van wijzigingen in de Inlenersbeloning en van vastgestelde
initiële loonsverhogingen.
6.5 De door Assignmentz aan de Werknemer verschuldigde vergoedingen en eventuele
bonussen worden aan de Inlener dan wel de Intermediair doorberekend.
Artikel 7. Opdrachtgeverstarief
7.1 Het door de Inlener dan wel de Intermediair aan Assignmentz verschuldigde vergoeding
wordt berekend door het overeengekomen Opdrachtgeverstarief te vermenigvuldigen met de
door de Werknemer gewerkte uren of (indien dit aantal hoger is) over de uren waarop Assignmentz op grond van de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden aanspraak heeft.
Het Opdrachtgeverstarief wordt tevens vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd
met de kostenvergoedingen waar Werknemer aanspraak op kan maken. Over de totale door
de Inlener dan wel de Intermediair aan Assignmentz te betalen vergoeding wordt BTW in
rekening gebracht.
7.2 De door de Inlener dan wel de Intermediair aan Assignmentz te betalen vergoeding wordt
vermeerderd met de aan Werknemer verschuldigde transitievergoeding en/of vergoeding
wegens niet (geheel) in acht genomen aanzegtermijn, voor zover Werknemer hier aanspraak
op kan maken ingevolge het bepaalde i
Pagina 6 van 15
vergoedingen zullen door Assignmentz één op één aan de betreffende Inlener dan wel de
Intermediair worden doorberekend.
7.3 Indien op enig moment de Inlenersbeloning moet worden toegepast of verhoogd, stelt Assignmentz de beloning van de Werknemer en het Opdrachtgeverstarief opnieuw vast op basis
van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie omtrent de functie-indeling en
Inlenersbeloning.In de beloning en het Opdrachtgeverstarief worden alle bij de Opdrachtgever
geldende elementen van de Inlenersbeloning, meegenomen.
7.4 Naast het in lid 3 bedoelde geval is Assignmentz in ieder geval ook gerechtigd om het
Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Overeenkomst aan te passen, indien de kosten
van de uitzendarbeid stijgen:
- als gevolg van wijziging van de Cao of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de
bij de Inlener dan wel de Opdrachtgever van de Intermediair geldende Cao en/of
arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
- als gevolg van wijzigingen in of tengevolge van wet en- regelgeving, waaronder begrepen
wijzigingen in of tengevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de Cao of enig
verbindend voorschrift;
- als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering,
voortvloeiende uit de Cao, de bij de Inlener dan wel de Opdrachtgever van de Intermediair
geldende collectieve arbeidsovereenkomst en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet
en regelgeving.
7.5 Indien de Inlener dan wel de Intermediair in strijd met de leden 3 en 4 van dit artikel niet
instemt met betaling van het aangepaste Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het
verzoek van de Inlener dan wel de Intermediair om de Terbeschikkingstelling te beëindigen.
De Terbeschikkingstelling eindigt evenwel pas op het moment dat de arbeidsovereenkomst
van de Werknemer rechtsgeldig kan worden beëindigd. Tot de datum van beëindiging van de
arbeidsovereenkomst is de Inlener dan wel de Intermediair het Opdrachtgeverstarief
verschuldigd.
7.6 Iedere aanpassing van het Opdrachtgeverstarief wordt door Assignmentz zo spoedig
mogelijk aan de Inlener dan wel de Intermediair bekend gemaakt en schriftelijk aan de Inlener
dan wel de Intermediair bevestigd.
7.7 Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de Inlener dan wel de Intermediair de
beloning te laag is vastgesteld, is Assignmentz gerechtigd ook achteraf met terugwerkende
kracht de beloning vast te stellen en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig met
terugwerkende kracht aan te passen en in rekening te brengen. Assignmentz kan tevens
hetgeen de Inlener dan wel de Intermediair daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als
gevolg hiervan door Assignmentz zijn gemaakt, aan de Inlener dan wel de Intermediair in
rekening brengen.
Artikel 8. Facturatie en tijdverantwoording
8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording elektronisch.
8.2 De Inlener dan wel de Intermediair draagt zorg voor een correcte en volledige
tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin
opgenomen gegevens van de Werknemer correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam
van de Werknemer, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en de overige
uren waarover ingevolge de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden het
Opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk
gemaakte onkosten.
8.3 Indien de Inlener dan wel de Intermediair de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat
Assignmentz aansluitend aan de door de Werknemer gewerkte week over de
Pagina 7 van 15
tijdverantwoording beschikt. De Inlener dan wel de Intermediair is verantwoordelijk voor de
wijze waarop de tijdverantwoording aan Assignmentz wordt verstrekt.
8.4 Alvorens de Inlener dan wel de Intermediair de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de
Werknemer de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de
Werknemer de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is Assignmentz
gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de Werknemer,
tenzij de Inlener dan wel de Intermediair kan aantonen dat de door hem vermeldde gegevens
correct zijn.
8.5 Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de Werknemer aan te leveren
declaratieformulieren, behoudt de Inlener dan wel de Intermediair een kopie van het
declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de Werknemer bij Assignmentz
ingeleverde declaratieformulier en het door de Inlener dan wel de Intermediair behouden
afschrift, geldt het door de Werknemer bij Assignmentz ingeleverde declaratieformulier
voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de Inlener dan
wel de Intermediair.
Artikel 9. Betaling
9.1 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen de Inlener dan wel de
Intermediair aan Assignmentz verschuldigd is geworden, binnen 0 dagen na
(deel)factuurdatum op een door Assignmentz aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd door de Inlener dan wel de Intermediair te zijn voldaan. De valutadatum op het
bankafschrift is bepalend en wordt aangemerkt als betalingsdag.
9.2 Uitsluitend betaling aan Assignmentz of aan een door Assignmentz uitdrukkelijk
schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend. Betalingen door de Inlener dan wel de
Intermediair aan Werknemers – onder welke titel dan ook – of het verstrekken van
voorschotten aan Werknemers zijn onverbindend tegenover Assignmentz en kunnen
nimmer grond opleveren voor verrekening of afbetaling uit welke hoofde dan ook.
9.3 Indien de Inlener dan wel de Intermediair bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan
dient de Inlener dan wel de Intermediair deze bezwaren binnen 15 dagen na dagtekening van
de factuur schriftelijk aan Assignmentz kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid
van de factuur komt vast te staan.
9.4 De Inlener dan wel de Intermediair is nimmer gerechtigd haar verplichtingen jegens Assignmentz op te schorten en/of te verrekenen met een eigen vordering op Assignmentz.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake de geleverde Diensten geven de
Inlener dan wel de Intermediair alsdus nimmer de bevoegdheid de betaling op te schorten dan
wel te verrekenen.
9.5 Indien de Inlener dan wel de Intermediair de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is
de Inlener dan wel de Intermediair van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande
ingebrekestelling daartoe is vereist. De Inlener dan wel de Intermediair is over hetgeen zij
alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1%
per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk
geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden
berekend vanaf het moment dat de Inlener dan wel de Intermediair in verzuim is tot het
moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9.6 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Assignmentz moet maken
ter effectuering van haar rechten, komen geheel voor rekening van de Inlener dan wel de
Intermediair. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de
verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente – tenzij Assignmentz aantoonbaar meer
kosten heeft gemaakt – met een minimum van € 230,- per vordering. Deze vergoeding zal
Pagina 8 van 15
steeds, zodra de Inlener dan wel de Intermediair in verzuim is, door de Inlener dan wel de
Intermediair verschuldigd zijn en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht.
9.7 Tenzij door Assignmentz anders aangegeven, strekken betalingen van de Inlener dan wel
de Intermediair, steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze
volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere
vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of de Inlener dan wel de Intermediair een andere
volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Assignmentz kan volledige
aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en
lopende rente en incassokosten worden voldaan.
9.8 Indien het Assignmentz wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Inlener dan wel de
Intermediair in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is Assignmentz gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de
overeengekomen betalingsregeling, betaling vooraf te verlangen danwel een zekerheidstelling
voor de betalingsverplichtingen van de Inlener dan wel de Intermediair. De Inlener dan wel de
Intermediair dient op eerste verzoek van Assignmentz daaraan gehoor te geven.
9.9 Indien de Overeenkomst met meer dan één Inlener dan wel Intermediair is gesloten, zijn alle
Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
9.10 Indien de Inlener dan wel de Intermediair artikel 9.1 niet naleeft dan wel geen gevolg geeft
aan een verzoek van Assignmentz als bedoeld in artikel 9.8, is Assignmentz
gemachtigd:
a. om de Overeenkomst met de Inlener dan wel de Intermediair geheel of gedeeltelijk te
ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Inlener
dan wel de Intermediair, wanneer Assignmentz hiertoe kosten maakt of op enigerlei
wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling door de Inlener dan wel de Intermediair,
aansprakelijk voor de schade en kosten en dient zij deze te vergoeden;
b. of haar verplichtingen jegens de Inlener dan wel de Intermediair uit hoofde van de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
9.11 Assignmentz is in het geval van ontbinding dan wel opzegging dan wel opschorting van de
Overeenkomst nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan Inlener dan wel
de Intermediair, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding, opzegging of
opschorting ten grondslag liggen die aan Assignmentz toe te rekenen zijn.
Artikel 10. Bijzondere minimale betalingsverplichtingen
10.1 De Inlener dan wel de Intermediair is – onverminderd de overige verplichtingen van de Inlener
dan wel de Intermediair jegens Assignmentz – ten minste gehouden het
Opdrachtgeverstarief berekend over drie gewerkte uren aan Assignmentz te voldoen indien:
 de Werknemer zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de
uitzendarbeid, maar door de Inlener dan wel de Intermediair of de Opdrachtgever van de
Intermediair niet in staat wordt gesteld de uitzendarbeid aan te vangen, of:
 de Inlener dan wel de Intermediair of de Opdrachtgever van de Intermediair de Werknemer
korter dan drie uur in staat stelt de uitzendarbeid te verrichten.
Artikel 11. Vrees niet nakoming
11.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst Assignmentz ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Inlener dan wel de Intermediair een van
de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen, waarvan onder meer sprake is in
geval van faillissement of surseance van betaling of wanneer een aanvraag tot één van deze
maatregelen ten aanzien van de Inlener dan wel de Intermediair of de Opdrachtgever van de
Intermediair aanhangig is, of in geval een besluit tot ontbinding of fusie van de Inlener dan wel
Pagina 9 van 15
de Intermediair is genomen of indien conservatoir of executoriaal beslag op enig deel van het
vermogen van de Inlener dan wel de Intermediair is of wordt gelegd, of ofwel de Inlener dan
wel de Intermediair enige betalingsverplichting jegens Assignmentz niet nakomt, worden
alle betalingsverplichtingen van de Inlener dan wel de Intermediair jegens Assignmentz uit
welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. Assignmentz is gerechtigd
onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een
zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen.
11.2 Assignmentz is in dat geval bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de
Inlener dan wel de Intermediair op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle
betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. Indien Assignmentz daartoe overgaat, is zij
op geen enkele manier gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een
of andere wijze ontstaan aan de zijde van de Inlener dan wel de Intermediair en/of de
Opdrachtgever van de Intermediair.
11.3 De Inlener dan wel de Intermediair is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan
de zijde van Assignmentz.
Artikel 12. Vervanging en beschikbaarheid
12.1 Assignmentz schiet niet toerekenbaar tekort jegens de Inlener dan wel de Intermediair en
is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de Inlener dan wel de
Intermediair, indien Assignmentz om welke reden dan ook een (vervangende) Werknemer
niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de Overeenkomst of
nadien overeengekomen aan de Inlener dan wel de Intermediair ter beschikking kan stellen.
Artikel 13. Opschortingsrecht
13.1 De Inlener dan wel de Intermediair is niet gerechtigd de tewerkstelling van de Werknemer
tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van
artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.
13.2 In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:
- Dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd én;
- De Inlener dan wel de Intermediair aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of
de Werknemer niet te werk kan worden gesteld én;
- Assignmentz jegens de Werknemer met succes een beroep kan doen op
uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de Cao.
13.3 De Inlener dan wel de Intermediair is voor de duur van de opschorting het
Opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.
13.4 Indien de Inlener dan wel de Intermediair niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te
schorten, maar de Inlener dan wel de Intermediair tijdelijk geen werk heeft voor de Werknemer
of de Werknemer niet te werk kan stellen, is de Inlener dan wel de Intermediair gehouden voor
de duur van de Overeenkomst onverkort aan Assignmentz het Opdrachtgeverstarief te
voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens Overeenkomst laatstelijk
geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.
13.5 Indien Assignmentz door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van
Assignmentz, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Assignmentz
bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
Eventueel door of namens de Inlener dan wel de Intermediair gestelde betalingszekerheden
dienen overeenkomstig te worden verlengd.
13.6 Indien Assignmentz door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 5 bedoeld,
blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van partijen bevoegd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Pagina 10 van 15
13.7. Tot de omstandigheden als hiervoor in lid 6 bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend
gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming,
werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen,
machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat Assignmentz door haar eigen leveranciers -om welke reden ook- niet tot levering in staat wordt
gesteld.
Artikel 14. Arbeidsduur en werktijden
14.1 De arbeidsomvang en de werktijden van de Werknemer bij de Inlener dan wel de
Opdrachtgever van de Intermediair worden voorafgaand aan de Terbeschikkingstelling
overeengekomen. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Werknemer zijn gelijk
aan de bij de Inlener dan wel de Opdrachtgever van de Intermediair terzake gebruikelijke
tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De Inlener dan wel de Intermediair staat er
voor in, dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden van de Werknemer voldoen aan de
wettelijke vereisten. De Inlener dan wel de Intermediair ziet er op toe dat de Werknemer de
rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt. De
Intermediair is gehouden de verplichting als bedoeld in dit artikel deel uit te laten maken van
de overeenkomst van opdracht met de Opdrachtgever van de Intermediair.
14.2 Vakantie en verlof van de Werknemer worden geregeld conform de wet en de Cao.
Artikel 15. Goede uitoefening van leiding en toezicht
15.1 De Inlener zal zich ten aanzien van de Werknemer bij de uitoefening van het toezicht of de
leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde
zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. De
Intermediair is gehouden de verplichting als bedoeld in dit artikellid deel uit te laten maken van
de overeenkomst van opdracht met de Opdrachtgever van de Intermediair.
15.2 Het is de Inlener niet toegestaan de Werknemer op zijn beurt aan een derde 'door te lenen';
dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van
deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door
de Inlener ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de Inlener in een groep
(concern) is verbonden.
15.3 De Inlener dan wel de Intermediair kan de Werknemer slechts te werk stellen in afwijking van
het bij Overeenkomst en Algemene Voorwaarden bepaalde, indien Assignmentz en de
Werknemer daarmee vooraf uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.
15.4 Tewerkstelling van de Werknemer in het buitenland door een in Nederland gevestigde Inlener
is slechts mogelijk voor bepaalde tijd, onder de voorwaarden dat de Inlener leiding en toezicht
heeft georganiseerd én indien de tewerkstelling schriftelijk is overeengekomen met Assignmentz.
15.5 De Inlener dan wel de Intermediair zal aan de Werknemer de schade vergoeden die deze lijdt
doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen
werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.
15.6 De Inlener dan wel de Intermediair zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen
aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van Assignmentz
verstrekt de Inlener dan wel de Intermediair een bewijs van verzekering aan Assignmentz.
Artikel 16. Arbeidsomstandigheden
16.1 De Inlener verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt
aangemerkt als werkgever.
16.2 De Intermediair verklaart zich bekend met het feit dat de Opdrachtgever van de Intermediair in
de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
Pagina 11 van 15
16.3 De Inlener dan wel de Intermediair is jegens de Werknemer en Assignmentz
verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de
Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende
verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede
arbeidsomstandigheden in het algemeen.
16.4 De Inlener dan wel de Intermediair is gehouden om aan de Werknemer en aan Assignmentz tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden, schriftelijk
informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken
van de in te nemen arbeidsplaats. De Inlener dan wel de Intermediair geeft de Werknemer
actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico
Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
16.5 Indien de Werknemer een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de Inlener dan
wel de Intermediair, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de
hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt
opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat
daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het
ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter
voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De Inlener dan wel de Intermediair
informeert Assignmentz zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte
en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
16.6 De Inlener dan wel de Intermediair zal aan de Werknemer vergoeden - en Assignmentz
vrijwaren tegen - alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van
rechtsbijstand) die de Werknemer in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden
lijdt, indien en voor zover de Inlener dan wel de Intermediair en/of Assignmentz daarvoor
aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het
Burgerlijk Wetboek.
16.7 Indien het bedrijfsongeval tot de dood van de Werknemer leidt, is de Inlener dan wel de
Intermediair gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten
van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat
artikel genoemde personen en Assignmentz vrijwaren tegen alle schade (inclusief kosten
met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) waarvoor zij aansprakelijk
wordt gehouden.
16.8 De Inlener dan wel de Intermediair zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op
grond van het bepaalde in dit artikel. Op eerste verzoek van Assignmentz verstrekt de
Inlener dan wel de Intermediair een bewijs van verzekering aan Assignmentz.
Artikel 17. Verificatie- en bewaarplicht Inlener dan wel de Intermediair
17.1 De Inlener dan wel de Intermediair is verplicht om bij aanvang van de Terbeschikkingstelling
van een Werknemer diens identiteit vast te stellen aan de hand van een origineel
identiteitsdocument waarop de nationaliteit van de Werknemer is vermeld. Dit
identiteitsdocument dient zorgvuldig te worden gecontroleerd op echtheid en geldigheid.
17.2 De Inlener dan wel de Intermediair behandelt de hem in het kader van de
Terbeschikkingstelling ter kennisgenomen persoonlijke gegevens van de Werknemer
vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet
Bescherming Persoonsgegevens.
17.3 De Inlener dan wel de Intermediair aan wie door Assignmentz een vreemdeling in de zin
van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld, verklaart zich uitdrukkelijk
bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de Inlener dan wel de
Intermediair bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het
document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling
Pagina 12 van 15
dient te ontvangen. De Inlener dan wel de Intermediair is verantwoordelijk voor een
zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de
identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn
administratie. Assignmentz is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een
eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de Inlener dan wel de
Intermediair wordt opgelegd.
17.4 Assignmentz is niet aansprakelijk voor boetes of vorderingen die de Inlener dan wel de
Intermediair worden opgelegd omdat zij haar verplichtingen als genoemd in dit artikel niet is
nagekomen.
17.5 De Inlener dan wel de Intermediair zal Assignmentz te allen tijde vrijwaren voor opgelegde
boetes aan en aanspraken jegens Assignmentz wegens het niet nakomen door de Inlener
dan wel de Intermediair van de in dit artikel genoemde verplichtingen.
Artikel 18. Voorkoming van discriminatie
18.1 Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of
homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke
grond dan ook, zullen niet- functierelevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen
betreffende de op te dragen arbeid niet door de Inlener dan wel de Intermediair kunnen
worden gesteld en evenmin door Assignmentz worden meegewogen.
Artikel 19. Medezeggenschap
19.1 De Inlener dan wel de Intermediair is gehouden om de Werknemer die lid is van de
ondernemingsraad van Assignmentz of van de ondernemingsraad van de Inlener dan wel
de Intermediair, in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen
conform wet- en regelgeving.
19.2 Indien de Werknemer medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de Inlener dan wel
in de onderneming van de Opdrachtgever van de Intermediair, is de Opdrachtgever het
Opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de Werknemer onder werktijd
werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband van het uitoefenen van
medezeggenschap.
19.3 De Inlener dan wel de Intermediair verklaart zich bekend met zijn informatieverplichtingen op
grond van de Wet op de ondernemingsraden (hierna: WOR) betreffende de (verwachte) inzet
van Werknemers in zijn onderneming dan wel de onderneming van de Opdrachtgever van de
Intermediair. Indien en voor zover de Inlener dan wel de Opdrachtgever van de Intermediair bij
de vervulling van deze informatieverplichtingen zich wenst te baseren op door Assignmentz verstrekte of te verstrekken gegevens, zal die verstrekking van gegevens niet
verder gaan dan waar de WOR toe verplicht.
19.4 De Intermediair is gehouden de verplichtingen uit dit artikel deel uit te laten maken van de
overeenkomst van de opdracht met de Opdrachtgever van de Intermediair.
Artikel 20. Verplichtingen met betrekking tot de Wet allocatie arbeidskrachten door
intermediairs
20.1 De Inlener dan wel de Intermediair verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8a van de
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt dat de Werknemers gelijke toegang
hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in zijn onderneming, met name kantines,
kinderopvang- en vervoersfaciliteiten, als de werknemers, die in dienst van zijn onderneming
werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies, tenzij het verschil in behandeling om
objectieve redenen gerechtvaardigd is.
Pagina 13 van 15
20.2 De Inlener dan wel de Intermediair verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 8b van de
Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en zorgt ervoor dat binnen zijn onderneming
ontstane vacatures tijdig en duidelijk ter kennis worden gebracht aan de Werknemers, opdat
deze dezelfde kansen op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft als de
werknemers van die onderneming.
20.3 De Intermediair is gehouden de verplichtingen uit dit artikel deel uit te laten maken van de
overeenkomst van de opdracht met de Opdrachtgever van de Intermediair.
Artikel 21. Verplichtingen en Aansprakelijkheid
21.1 De Inlener dan wel de Intermediair die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze
Algemene Voorwaarden en Overeenkomsten niet of ondeugdelijk nakomt, is gehouden tot
vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van Assignmentz.
21.2 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst is de Inlener dan wel de Intermediair
aansprakelijk voor de schade die Assignmentz, de Werknemer en/of derden lijden als
gevolg van het handelen en/of nalaten van de Werknemer. Assignmentz is niet
aansprakelijk voor schade of verliezen van de Inlener dan wel de Intermediair als gevolg van
het handelen en/of nalaten van de Werknemer.
21.3 De Inlener dan wel de Intermediair is gehouden om zich afdoende te verzekeren ter dekking
van de in dit artikel bepaalde aansprakelijkheden.
21.4 Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat Assignmentz jegens de Inlener dan
wel de Intermediair aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de
Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze
aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW
en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
geregeld:
a. Assignmentz is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat Assignmentz is uitgegaan van door of namens de Inlener dan wel de Intermediair verstrekte
onjuiste gegevens/bestanden/ hulpmiddelen en informatie;
b. Assignmentz is nimmer aansprakelijk voor de door de Inlener dan wel de Intermediair
geleden gevolgschade, gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste
besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie;
c. de aansprakelijkheid van Assignmentz, inclusief een eventuele betalingsverplichting
uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting
uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Inlener dan wel de Intermediair is te allen
tijde beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Assignmentz in
voorkomend geval uitkeert;
d. in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Assignmentz - om welke reden dan
ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van Assignmentz,
inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel
6:271 BW,
- uit hoofde van een specifieke Overeenkomst is beperkt tot de hoogte van de drie laatst
door de Inlener dan wel de Intermediair uit hoofde van deze Overeenkomst betaalde
facturen tezamen verminderd met de op die facturen vermelde loonkosten van de
Werknemer;
- uit andere hoofde is beperkt tot een bedrag van € 20.000,- per aanspraak;
waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van Assignmentz te allen tijde is beperkt tot
maximaal een bedrag van € 100.000,- per jaar, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid
en het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.
21.5 Deze beperkingen gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Assignmentz, en/of van Werknemers.
Pagina 14 van 15
21.6 Alle ondergeschikten van Assignmentz kunnen zich tegenover de Inlener dan wel de
Intermediair en zo nodig ook tegenover derden op gelijke voet als Assignmentz beroepen
op de bovenstaande bepalingen.
21.7 Schade waarvoor Assignmentz vooraansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Assignmentz gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze
schade. Deze termijn geldt niet indien de Inlener dan wel de Intermediair aannemelijk kan
maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden.
21.8 Een aansprakelijkheidsvordering jegens Assignmentz vervalt binnen 12 maanden nadat de
Inlener dan wel de Intermediair bekend is geraakt met het schadetoebrengende feit of hiermee
redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
Artikel 22. Intellectuele en industriële eigendom
22.1 Assignmentz zal de Werknemer op verzoek van de Inlener dan wel de Intermediair, een
schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde - voorzover nodig en mogelijk - te
bewerkstelligen c.q. bevorderen, dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op
de resultaten van de werkzaamheden van de Werknemer toekomen, respectievelijk (zullen)
worden overgedragen aan de Inlener dan wel de Intermediair. Indien Assignmentz in
verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de Werknemer of anderszins kosten
dient te maken, is de Inlener dan wel de Intermediair een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten
verschuldigd aan Assignmentz.
22.2 Het staat de Inlener dan wel de Intermediair vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de
Werknemer aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen terzake van
de in lid 1 van dit artikel bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De Inlener
dan wel de Intermediair informeert Assignmentz over haar voornemen daartoe en
verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte overeenkomst/verklaring aan Assignmentz.
22.3 Assignmentz is jegens de Inlener dan wel de Intermediair niet aansprakelijk voor een
boete of dwangsom, die de Werknemer verbeurt of eventuele schade van de Inlener dan wel
de Intermediair als gevolg van het feit dat de Werknemer zich beroept op enig recht van
intellectuele en/of industriële eigendom.
Artikel 23. Geheimhouding
23.1 Assignmentz en de Inlener dan wel de Intermediair zullen geen vertrouwelijke informatie
van of over de andere Partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen
ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij - en alsdan voor zover - verstrekking
van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen
een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
23.2 Assignmentz zal op verzoek van de Inlener dan wel de Intermediair de Werknemer
verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de
werkzaamheden bekend of gewaar wordt, tenzij op de Werknemer een wettelijke plicht tot
bekendmaking rust.
23.3 Het staat de Inlener dan wel de Intermediair vrij om de Werknemer rechtstreeks te verplichten
tot geheimhouding. De Inlener dan wel de Intermediair informeert Assignmentz over haar
voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de terzake opgemaakte verklaring/
overeenkomst aan Assignmentz.
23.4 Assignmentz is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de
Inlener dan wel de Intermediair als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door
de Werknemer.
Pagina 15 van 15
Artikel 24. Toepasselijk recht en forumkeuze
24.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
24.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Assignmentz en Inlener dan wel de Intermediair zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden
beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, tenzij
dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. Niettemin heeft Assignmentz te
allen tijde het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

© 2021 Assignmentz  ALL RIGHTS RESERVED