DISCLAMER

Disclamer voor www.assignmentz.nl

Rechtspersoon (Kamer van Koophandel: 83934979) hierna te noemen Assignmentz, verleent u hierbij toegang tot www.assignmentz.nl en nodigt u uit de aangebodene diensten in te kopen.
Assignmentz behoudt zich hierbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededelingen te doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Assignmentz spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolldig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Assignmentz.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten op de website geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Assignmentz. Voor de op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derder kan Assignmentz nimmer aansprekaleijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende alle op de website gepuclideerde diensten en teksten ligt bij Assignmentz. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Assignmentz, behoudens en slechts voor zover anderes bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.

Overig
Deze disclamer kan van tijd tot tijd wijzigen.

© 2021 Assignmentz  ALL RIGHTS RESERVED